HÀNG HÓA VỀ NỘI BÀI TĂNG CƯỜNG SOI CHIẾU HÀNG HÓA TRƯỚC

HÀNG HÓA VỀ NỘI BÀI TĂNG CƯỜNG SOI CHIẾU HÀNG HÓA TRƯỚC

 

Công văn số 2749/HQHN-QLRR v.v triển khai thực hiện phối hợp tăng cường soi chiếu trước

 

 

1. Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài:

– Nghiên cứu và phát triển thực hiện nội dung quy định công văn 207/QLRR-P6 ngày 27/09/2021 từ ngày 01/10/2021;

– Cập nhật kết quả soi chiếu vào phần mềm soi chiếu trước theo hướng dẫn tại công văn số 45/HQHN-QLRR ngày 04/01/2019;

– Xử lý kết quả soi chiếu thực hiện theo điều 5, điều 11 Quyết định 813/QĐ-HQHN ngày 14/06/2016.

 

2. Các Chi cục nơi doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai:

– Thông báo các doanh nghiệp có lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu Nội Bài về quy định này cảu Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện các Chi cục mở tờ khai có trách nhiệm:

– Thông báo cho các doanh nghiệp xuất trình hàng hóa để kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan CK SBQT Nội Bài khi có yêu cầu phối hợp;

– Việc soi chiếu trước theo hướng dẫn tại công văn số 45/HQHN-QLRR ngày 04/01/2019 và Quyết định 813/QĐ-HQHN ngày 14/06/2016.

– Phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp, hồ sơ đối với các lô hàng cần kiểm tra thực tế tại Nội Bài khi có yêu cầu

  Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc báo cáo về Cục Hải quan TP. Hà Nội qua Phòng quản lý rủi ro (file mềm gửi vào email: qlrrhn.schk@customs.gov.vn qua đầu mối liên hệ đ/c Đức số điện thoại: 0982966677)

 

soi_chiếu_nội_bài.jpg

 

 

error: Content is protected !!