PHÂN LOẠI MẶT HÀNG CHẤT TẨY TẾ BÀO CHẾT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2336/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng chất tẩy tế bào chết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions

(Tầng 5, số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV ngày 01/04/2021 của Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions về mặt hàng chất tẩy tế bào chết, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

Nhóm 30.04 chi tiết cho mặt hàng thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể các các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói bản lẻ.

Nhóm 33.04 chi tiết cho mặt hàng mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân

Nhóm 33.07 chi tiết cho chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghì ở nơi khác; các chất khử mủi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

Theo chú giải 1(e) chương 30 thì chương này không bao gồm các chế phẩm thuộc các nhóm từ 33.03 đến 33.07, ngay cả khi các chế phẩm đó có tính năng phòng bệnh hay chữa bệnh.

Công văn của Công ty không nêu rõ thành phần, hàm lượng của các thành phần trong sản phẩm, dạng đóng gói, cơ chế hoạt động và công dụng của sản phẩm, không có thông tin tờ khai, nơi làm thủ tục hải quan nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số cụ thể.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu liên quan để xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các quy định nêu trên để xác định, khai báo mã số phù hợp và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Allure Aesthetic Solutions biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– P.TCT Lưu Mạnh Tưởng;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

error: Content is protected !!