QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU

 

 

2166/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2021

 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục gồm: 

 

   1. Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích; 

   2. Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại;

   3. Phụ lục 3: Sơ đồ Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   4. Phụ lục 4: Danh mục biểu mẫu; 

 

   Điều 2. Đối tượng áp dụng của Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ quan hải quan, công chức hải quan, viên chức hải quan liên quan đến việc thực hiện trình tự phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

   Điều 3. Hiệu lực thi hành

 

   1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

   2. Quyết định này bãi bỏ các nội dung sau tại Quyết định số 2999/QĐ- TCHQ ngày 06/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

   a) Điểm 1.1 khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, Chương II, khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26;

   b) Các nội dung hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích tại Phụ lục I; 

   c) Các biểu mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II; 

   d) Các nội dung quy định về phân tích để phân loại.

 

   Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

   Công chức hải quan, viên chức hải quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp thực hiện không đúng theo quy định, công chức hải quan, viên chức hải quan chịu xử lý vi phạm theo quy định tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 ban hành Quy chế này quy định về hoạt động kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan và theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.       

    Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo để Tổng cục Hải quan xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.error: Content is protected !!