C/O FORM AI CÓ DÙNG ĐƯỢC BẢN ĐIỆN TỬ??

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 5 và điều 11 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2010/TT-BCT ngày 15  tháng 4  năm 2010 của Bộ Công Thương:

Điều 5

1. C/O Mẫu AI phải làm trên khổ giấy A4 và có màu trắng, phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục 5. C/O phải được làm bằng tiếng Anh. Một bộ C/O Mẫu AI bao gồm một (01) bản gốc và ba (03) bản sao. Mỗi C/O Mẫu AI mang số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O Mẫu AI.

2. Bản C/O Mẫu AI gốc và bản sao thứ ba do Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản C/O gốc cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu tại cảng hoặc nơi nhập khẩu. Bản sao thứ hai do Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba do Người nhập khẩu lưu. Bản sao thứ tư do Người xuất khẩu lưu.

Điều 11

Trừ trường hợp C/O mẫu AI được đề cập tại khoản 1 Điều 9, C/O Mẫu AI gốc phải được nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hoá liên quan.”

Như vậy, việc nộp C/O mẫu AI hiện nay được thực hiện theo quy định trên.

error: Content is protected !!