QUY ĐỊNH VỀ PHÂN NHÓM TRONG ĐẦU THẤU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG TƯ 14/2020/TT-BYT VỀ ĐẤU THẦU TTBYT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

 

Theo đó, gói thầu trang thiết bị y tế có thể có một hoặc nhiều chủng loại trang thiết bị y tế và mỗi chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân chia theo các nhóm như sau:

1. Nhóm 1 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Được ít nhất 02 nước trong số các nướthuộc Phụ lc số I kèm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT (sau đây gọi tắt là nước tham chiếu) cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

– Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

2. Nhóm 2 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

– Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

3. Nhóm 3 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

– Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

4. Nhóm 4 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do

– Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

5. Nhóm 5 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

– Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường hp được cấp giấy chứng nhn đăng ký lưu hành);

– Sản xuất tại Việt Nam.

6. Nhóm 6 gồm các trang thiết bị y tế không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm trên.

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung _ 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

error: Content is protected !!