Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK có hiệu lực trong vòng 03 năm

Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Đối chiếu với quy định nêu trên thì Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá 03 năm kể từ ngày ban hành đã hết hiệu lực. Đề nghị doanh nghiệp không sử dụng các thông báo nêu trên để khai báo cho các lô hàng tiếp theo.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chínhvề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu và các văn bản nêu trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp Doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu thì liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn xác định lại mã số hàng hóa.

error: Content is protected !!