70. THÔNG TƯ 11/2020/TT-BCT – QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG EVFTA

THÔNG TƯ 11/2020/TT-BCT – QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG EVFTA

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai Bên ký kết tại Hà Nội. Ngay sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết, với tinh thần chủ động và tích cực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xây dựng Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định để sớm triển khai khi Hiệp định có hiệu lực.

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và EVIPA tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV. Ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

 

– Chương I: Quy định chung

 

– Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa

 

– Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

 

– Chương IV: Điều khoản đặc biệt

 

– Chương V: Điều khoản thi hành

 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

 

Bản mềm thông tư được đính kèm dưới đây:

 

1. THÔNG TƯ 11/2020/TT-BTC

2. PHỤ LỤC 1 – CHÚ GIẢI CHO QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC II

3. PHỤ LỤC II – QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG

4. PHỤ LỤC III – NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN ÁP DỤNG CỘNG GỘP 

5. PHỤ LỤC IV – SẢN PHẨM THỦY SẢN ÁP DỤNG CỘNG GỘP 

6. PHỤ LỤC V – SẢN PHẨM DỆT MAY ÁP DỤNG CỘNG GỘP 

7. PHỤ LỤC VI – MẪU CO MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM

8. PHỤ LỤC VII – MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO XUẤT XỨ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU 

9. PHỤ LỤC VIII – DANH MỤC CƠ QUAN TỔ CHỨC CẤP CO MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM

 

 

 

error: Content is protected !!