VƯỚNG MẮC C/O MẪU AANZ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6517/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở nội dung công văn số 8468/BCT-XNK ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ có chữ ký và con dấu điện tử và công văn số 330/XNK-XXHH ngày 12/8/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với C/O mẫu AANZ cấp điện tử: Căn cứ quy định của Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ASEAN – Úc, Niu-di-lân và Báo cáo phiên họp lần thứ 7 của Tiểu ban xuất xứ ASEAN-Úc, Niu di lân, tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu AANZ của Úc và Niu-di-lân có con dấu và chữ ký điện tử.

Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác xác minh, đối chiếu C/O điện tử với cơ quan cấp C/O, đề nghị các đơn vị hàng tháng gửi báo cáo thống kê số liệu về các C/O mẫu AANZ điện tử đã chấp nhận (theo mẫu đính kèm) gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) bằng đường công văn và gửi bản mềm vào hòm thư điện tử co@customs.gov.vn trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp và xử lý.

2. Cấp C/O thay thế:

Tại phiên họp lần thứ 7 của Tiểu ban xuất xứ ASEAN-Úc, Niu di lân Tại phiên họp lần thứ bảy của Tiểu ban xuất xứ về thực hiện Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc, Niu di lân từ 17-21/6/2013, các nước đã thống nhất cho phép cấp C/O thay thế C/O bị lỗi. Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận C/O cấp mới thay thế cho C/O cấp trước đó bị lỗi. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện trong trường hợp C/O cấp mới thay thế.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

CỤC HẢI QUAN:……

BẢNG THỐNG KÊ C/O MẪU AANZ

THÁNG…….NĂM….

Stt

Số, ngày tờ khai

Nơi đăng ký

Số tham chiếu C/O

Ngày cấp

Doanh nghiệp nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!