Thuế Giá trị gia tăng (Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4137/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà

(13 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 164/2021/CV-BH và số 163/2021/CV-BH ngày 10/08/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng máy tạo ôxi. Tiếp theo công văn số 3965/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ:

“Điều 20. Số lưu hành của trang thiết bịy tế

1. Số lưu hành của trang thiết bị y tế là:

a) Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này’’

Theo đó, Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành áp dụng đối với các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Căn cứ quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 29 Nghị định số 36/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 13, khoản 16 Điều 1 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/20218 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế thì: cơ sở đề nghị cấp số lưu hành gửi hồ sơ đề nghị lên Bộ Y tế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5%;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/8/2021 trở đi, đã được phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại B, đề nghị Công ty cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ để cơ quan hải quan thực hiện chính sách thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 01/8/2021, đề nghị Công ty cung cấp văn bản xác nhận thiết bị chuyên dùng cho y tế của Bộ Y tế để cơ quan hải quan thực hiện chính sách thuế GTGT theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư và công nghệ Bắc Hà biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BT Hồ Đức Phớc;

– TT Vũ Thị Mai;

– Cục HQ tỉnh Lạng Sơn;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

Tư vấn: 035.809.7070 (Huyền)

Mail: huyenntt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!